Protection of personal data

circle
We believe that being an entertainer is not a profession, but vocation.
img

 

„БиВиЕс Ентъртеймънт“ ООД спазва строги правила и етични принципи при обработване на лични данни / в това число имена, адрес, вкл. адрес на електронна поща, ЕГН, мобилен номер, номера на лични документи, банкови сметки /. Ние имаме задължението да обработваме личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние събираме личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни. Трите контактни форми не записват данни в сайта ни, единствено изпращат попълнените полета от формите до имейл адреса office@bvs-entertainment.com

Всички служители на „БиВиЕс Ентъртеймънт“ ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „БиВиЕс Ентъртеймънт“ ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Hotels and partners

prev yellow-decoration next